جم استون 4 ساله نریان
سیتی لیدر
ساغر دریم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 118
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 118
ریتینگ مسافت : 118
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 4 60.00% 274,000,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 72,000,000
تهران 3 3 3 100.00% 195,000,000
مجموع 9 7 8 77.78% 541,000,000