سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمود زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:09.73 117.0 118.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1600 53 4 01:40.11 119.0 120.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1600 58 1 01:39.74 125.0 122.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی 1550 58
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1000 54 1 01:00.52
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری 1000 52
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 56 1 01:01.14
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:01.04
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
سیداحمد موسوی سیداحمدموسوی امین محمدی 1000 1 01:01.83
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 متر 1 01:03.72
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 1  01:04.74