سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمود زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:09.730
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1600 53 4 01:40.110
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1600 58 1 01:39.740
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی 1550 58
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 1000 54 1 01:00.520
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری 1000 52
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 56 1 01:01.140
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:01.040
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
سیداحمد موسوی سیداحمدموسوی امین محمدی 1000 0 1 01:01.830
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 1 01:03.720
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 1 01:04.740