ضدفور 3 ساله نریان
برق
سلکشن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 99,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 2 16.67% 99,000,000