آل 12 ساله نریان
لهن گرین
منگلی خان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 3,000,000
مجموع 4 0 1 0.00% 3,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 2 تا 38 حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری اسماعیل مهرانی 1000 0.0 9 / 10 01:04.380 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مبتدی نبرده حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 3 / 7 01:04.020 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 0 تا 48 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 0.0 9 / 10 01:04.240 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 0 تا 64 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 10 01:04.740 -