سکرت کوین 4 ساله مادیان
اپرو
کوین باکس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 1 0.00% 50,000,000
مجموع 3 0 1 0.00% 50,000,000