سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 9 01:00.740
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد علیرضا سپهوند 1000 53
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد 1400 0
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد امین محمدی 1400 0 5 01:33.180
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد 1000 52
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:01.840