سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
جلال ایری مجید ایری احمد پقه 2200 53 5 02:28.070
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/24
سلیمان آل جلیل مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1650 55 5 01:59.370
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
سلیمان آل جلیل بای مراد ایری محمود قولرعطا 1600 51 7 01:50.080
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/19
جلال ایری بای مراد ایری محمود قولرعطا 1500 50 3 01:38.570
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
سلیمان آل جلیل مجید ایری محمود قولرعطا 1000 50 9 60:20.000
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
جلال ایری بای مراد ایری احمد پقه 1600 52 5 01:49.950
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
جلال ایری بای مراد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 60 2 01:03.230
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
جلال ایری بای مراد ایری محمود قولرعطا 1600 51 3 01:46.890
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
جلال ایری بای مراد ایری فیض الله رجال 1400 54 1 01:35.310
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
جلال ایری بای مراد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 55 5 01:03.050
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
جلال ایری مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1600 55 2
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
جلال ایری مجید ایری آق اویلی بشگرد 1500 53 3
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
جلال ایری مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 54 3
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
جلال ایری مجید ایری آق اویلی بشگرد 1650 51 7 01:52.460
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
جلال ایری مجید ایری احمد پقه 1000 51 10 01:01.430