استاروارز 15 ساله مادیان
جلال ایری
مجید ایری
نی ست
هنگامه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 2,550,000
بندرترکمن 3 0 3 0.00% 8,650,000
تهران 5 1 3 20.00% 15,000,000
مجموع 15 1 7 6.67% 26,200,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
مجید ایری احمد پقه 2200 53.0 5 / 8 02:28.070 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/24
مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1650 55.0 5 / 7 01:59.370 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
بای مراد ایری محمود قولرعطا 1600 51.0 7 / 8 01:50.080 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/19
بای مراد ایری محمود قولرعطا 1500 50.0 3 / 7 01:38.570 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
مجید ایری محمود قولرعطا 1000 50.0 9 / 9 60:20.000 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
بای مراد ایری احمد پقه 1600 52.0 5 / 8 01:49.950 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
بای مراد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 60.0 2 / 9 01:03.230 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
بای مراد ایری محمود قولرعطا 1600 51.0 3 / 8 01:46.890 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
بای مراد ایری فیض الله رجال 1400 54.0 1 / 6 01:35.310 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
بای مراد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 55.0 5 / 11 01:03.050 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1600 55.0 2 / 9 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
مجید ایری آق اویلی بشگرد 1500 53.0 3 / 8 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
مجید ایری آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 / 10 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
مجید ایری آق اویلی بشگرد 1650 51.0 7 / 9 01:52.460 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
مجید ایری احمد پقه 1000 51.0 10 / 11 01:01.430 -