ماکسیموم ریسک 15 ساله نریان
بایت دیونت
مانورسیتیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 13,550,000
تهران 3 1 1 33.33% 8,000,000
مجموع 7 2 3 28.57% 21,550,000