سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
مرحوم حاج پیخی توماج سبحان پقه خدر زارعی کسلخه 1000 50 8 1:01:30
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
عبدالله پقه سبحان پقه لطیف تمری 1000 6 0:45:17
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
عبدالله پقه سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 51 5 1:00:60
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 50 8 59:79
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 54 3  
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه 1600 51  
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 60 6 1:04:11
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 56 1 1:02:150
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
عبدالله پقه جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 54 3 1:02:43
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
عبدالله پقه سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 54 1  
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
عبدالله پقه سبحان پقه 1000 54  
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
عبدالله پقه سبحان پقه عبدالخالق ایری 1000 51 9 1:01:10
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
عبدالله پقه سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 53 9 1:00:69
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
عبدالله پقه سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1550 53 9 1:43:62
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
عبدالله پقه سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 52 2 59:589