دازچشمه 15 ساله مادیان
نی ست
دازسونیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 2 0.00% 6,150,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 9,500,000
تهران 4 1 2 25.00% 11,250,000
مجموع 15 2 5 13.33% 26,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
سبحان پقه خدر زارعی کسلخه 1000 50.0 8 / 8 01:01.300 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
سبحان پقه لطیف تمری 1000 0.0 6 / 8 00:45.170 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 51.0 5 / 7 01:00.600 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 50.0 8 / 9 60:19.000 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 54.0 3 / 7 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
جمعه گلدی پقه بی نام 1600 51.0 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 60.0 6 / 9 01:04.110 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 56.0 1 / 11 01:02.150 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
جمعه گلدی پقه اسماعیل کوچکی 1000 54.0 3 / 10 01:02.430 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 54.0 1 / 10 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
سبحان پقه بی نام 1000 54.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
سبحان پقه عبدالخالق ایری 1000 51.0 9 / 11 01:01.100 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 53.0 9 / 12 01:00.690 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1550 53.0 9 / 9 01:43.620 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
سبحان پقه اسماعیل کوچکی 1000 52.0 2 / 10 68:49.000 -