سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
شاپور حسن قاسمی احمد ایری فیض الله رجال 2200 57 4 02:30.190
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
شاپور حسن قاسمی احمد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 50 3 01:01.060
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
شاپور حسن قاسمی احمد ایری 1600 54
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
شاپور حسن قاسمی احمد ایری 1600 57
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
شاپور حسن قاسمی احمد ایری 1400 51
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
شاپور حسن قاسمی احمد ایری فیض الله رجال 1550 49 1 01:40.620
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
شاپور حسن قاسمی احمد ایری ستار مهرانی 1600 52 3
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
شاپور حسن قاسمی احمد ایری 1000 49
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
شاپور حسن قاسمی احمد ایری 1000 50
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
شاپور حسن قاسمی عبدالرحمن زارعی محمد خوجملی 1550 49 10 01:40.580
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
شاپور حسن قاسمی عبدالرحمن زارعی محمد خوجملی 1000 49 9 01:03.610