سورینا 15 ساله مادیان
هفتیر
سرکش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 2,400,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 2,250,000
تهران 1 1 1 100.00% 9,000,000
مجموع 8 1 3 12.50% 13,650,000