سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 7 1:01:68
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 4 1:01:32
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1600 51  
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1600 52 5 1:50:45
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 51 2 1:37:42
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 54 2 1:43:53
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 51 3 1:05:06
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
آیدا آیت اللهی علی خوجملی بایجان قولاق 1500 50 4 1:39:62
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
آیدا آیت اللهی علی خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 50 5 1:01:31