شاهدخت 15 ساله مادیان
بلاش
گل مینا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 3 0.00% 9,250,000
مجموع 9 0 3 0.00% 9,250,000