سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 0 7 01:01.680
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 0 4 01:01.320
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1600 51
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1600 52 5 01:50.450
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 51 2 01:37.420
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 54 2 01:43.530
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
آیدا آیت اللهی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 51 3 01:05.060
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
آیدا آیت اللهی علی خوجملی بایجان قولاق 1500 50 4 01:39.620
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
آیدا آیت اللهی علی خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 50 5 01:01.310