سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حاج حمید عاشورمحمدی احمد شیخ دوجی 1000 54
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
حاج حمید عاشورمحمدی احمد شیخ دوجی احمد پقه 2200 55 4 2:22:23
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور بایجان ایری 1550 55 3 1:42.48
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 55 6 1:02:74
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1400 58 1 1:32:46
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 56 3 1:01:55
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1650 57 3 01.44.60
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری رضا کریمی 1000 54 5 0:58:32
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری احمد پقه 1600 50 3 1:44:70
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی 1550 50
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 56 4 1:38:33
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1500 50 5 1:37:53
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
مهندس رستگار عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 57 4 1:00:76
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 56 1 0:59:80
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
کامران عاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 2200 1 2:17:78
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1600 54 2 1:48:36
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1550 55 3 1:44:40
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1500 56 3 1:39:44
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 57 6 1:02:01
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
امین گل محمدی حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1700 50 1 1:41:47
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
امین گل محمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 1 1:35:22
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حاج حمید عاشورمحمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1550 2 1:34:00
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی عبدالغفار روشنی 1000 9  
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی بایرام محمد قولاق 1550 5 1:40:46
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1600 7 1:41:90
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی 1000 4 1:00:91
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم فیض الله رجال 1600 52 9 1:52:08
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم عنایت اله قولرعطا 1000 53 4 1:37:88