سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حاج حمید عاشورمحمدی احمد شیخ دوجی 1000 54
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
حاج حمید عاشورمحمدی احمد شیخ دوجی احمد پقه 2200 55 4 02:22.230
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور بایجان ایری 1550 55 3 01:42.480
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 55 6 01:02.740
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1400 58 1 01:32.460
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 56 3 01:01.550
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1650 57 3 01:44.600
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری رضا کریمی 1000 54 5 00:58.320
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
حاج حمید عاشورمحمدی بهروز ایری احمد پقه 1600 50 3 01:44.700
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی 1550 50
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 56 4 01:38.330
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1500 50 5 01:37.530
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
مهندس رستگار عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 57 4 01:00.760
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حاج حمید عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 56 1 00:59.800
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
کامران عاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 2200 0 1 02:17.780
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1600 54 2 01:48.360
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1550 55 3 01:44.400
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1500 56 3 01:39.440
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
دکترعاشورمحمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 57 6 01:02.010
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
امین گل محمدی حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1700 50 1 01:41.470
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
امین گل محمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 0 1 01:35.220
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حاج حمید عاشورمحمدی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1550 0 2 01:34.000
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی عبدالغفار روشنی 1000 0 9
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی بایرام محمد قولاق 1550 0 5 01:40.460
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
دکترعاشورمحمدی رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1600 0 7 01:41.900
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی 1000 0 4 01:00.910
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم فیض الله رجال 1600 52 9 01:52.080
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالمجید کم عنایت اله قولرعطا 1000 53 4 01:37.880