یولیا 15 ساله مادیان
سهراب
اودیسه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 2 7 12.50% 46,650,000
بندرترکمن 6 2 4 33.33% 33,800,000
تهران 4 1 2 25.00% 16,050,000
مجموع 26 5 13 19.23% 96,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
احمد شیخ دوجی بی نام 1000 54.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
احمد شیخ دوجی احمد پقه 2200 55.0 4 / 8 02:22.230 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
مجید صالح پور بایجان ایری 1550 55.0 3 / 6 01:42.480 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 55.0 6 / 7 01:02.740 -
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
مجید صالح پور مجید صالح پور 1400 58.0 1 / 5 01:32.460 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 56.0 3 / 5 01:01.550 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1650 57.0 3 / 6 01:44.600 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
بهروز ایری رضا کریمی 1000 54.0 5 / 6 00:58.320 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بهروز ایری احمد پقه 1600 50.0 3 / 8 01:44.700 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
عبدالحکیم مهرانی بی نام 1550 50.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
عبدالحکیم مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 56.0 4 / 5 01:38.330 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1500 50.0 5 / 7 01:37.530 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 57.0 4 / 9 01:00.760 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
عبدالحکیم مهرانی مجید صالح پور 1000 56.0 1 / 9 00:59.800 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 2200 0.0 1 / 9 02:17.780 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1600 54.0 2 / 5 01:48.360 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1550 55.0 3 / 8 01:44.400 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1500 56.0 3 / 7 01:39.440 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 57.0 6 / 10 01:02.010 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1700 50.0 1 / 7 01:41.470 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 0.0 1 / 8 01:35.220 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1550 0.0 2 / 10 01:34.000 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
رحمان اورگلی عبدالغفار روشنی 1000 0.0 9 / 12 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
رحمان اورگلی بایرام محمد قولاق 1550 0.0 5 / 9 01:40.460 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1600 0.0 7 / 11 01:41.900 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 10 01:00.910 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
عبدالمجید کم فیض الله رجال 1600 52.0 9 / 10 01:52.080 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
عبدالمجید کم عنایت اله قولرعطا 1000 53.0 4 / 10 01:37.880 -