سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آوا جهانیان رحیم بردی مهرانی 1000
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
آوا جهانیان باشگاه در ساری اسماعیل کوچکی 1600 4 1:43.26
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
آوا جهانیان باشگاه در ساری احمد پقه 1550 2 1:39.63
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
آوا جهانیان باشگاه در ساری بهروز پقه 1700 7 1:54.73
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
آوا جهانیان باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 6 1:48.45
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
امید جهانیان باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 7 1.41.59
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
باشگاه در ساری حکیم حاجی زاده بایرام محمد قولاق 2200 3 2:28:11
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
باشگاه در ساری حکیم حاجی زاده 1700  
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
امید جهانیان حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1550 2 1:49:27
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
امید جهانیان حکیم حاجی زاده 1000  
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
امید جهانیان حکیم حاجی زاده مسعود پورمانیان 1400 5 1:37:41
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
غفور دیبایی عبدالحمید قلرعطا احمد پقه 2200 6 2:23:49
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1550 6 1:48:99
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 9 1:02:33
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 10 1:05:13
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
غفار دیبایی یعقوب کوچکی رضا کریمی 1700 6 1:47:05
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
غفار دیبایی یعقوب کوچکی نادر علایی قوجق 1600 5 1:40:21
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1550 5 1:39:12
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1650 4 1:46:52
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عبدالناصر قزل 1550 6 1:40:88
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک بایرام محمد قولاق 1700 51 7 1:47:24
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عنایت اله قولرعطا 1600 3 1:47:03
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمد خوجملی 1600 10 1:38:25
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1200 52 3  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 54 6 1:44:07
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/19
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 51 2 1:44:28
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک ستار مهرانی 1400 54 2 1:40:37
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 53 3 1:05:18
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 52  
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 50 5 1:05:48
هفته چهارم تابستانه - تهران
1385/05/13
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک 1000 50
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک اسماعیل کوچکی 1000 50 5 1:07:39
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1000 49 3  
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 49 3  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 5 1:04:16
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 7 1:09:13
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 4 1:04:16