دیبا 14 ساله مادیان
ژوبین
دیارم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 22 0 4 0.00% 15,550,000
بندرترکمن 7 0 3 0.00% 10,800,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 1,800,000
تهران 6 0 2 0.00% 5,700,000
مجموع 36 0 10 0.00% 33,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
باشگاه در ساری اسماعیل کوچکی 1600 0.0 4 / 10 01:43.260 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
باشگاه در ساری احمد پقه 1550 0.0 2 / 7 01:39.630 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
باشگاه در ساری بهروز پقه 1700 0.0 7 / 9 01:54.730 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 0.0 6 / 11 01:48.450 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 0.0 7 / 9 01:41.590 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
حکیم حاجی زاده بایرام محمد قولاق 2200 0.0 3 / 8 02:28.110 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
حکیم حاجی زاده بی نام 1700 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1550 0.0 2 / 9 01:49.270 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
حکیم حاجی زاده بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
حکیم حاجی زاده مسعود پورمانیان 1400 0.0 5 / 7 01:37.410 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
عبدالحمید قلرعطا احمد پقه 2200 0.0 6 / 9 02:23.490 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1550 0.0 6 / 8 01:48.990 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 0.0 9 / 12 01:02.330 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
عبدالحمید قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 10 / 12 01:05.130 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
یعقوب کوچک نژاد رضا کریمی 1700 0.0 6 / 10 01:47.050 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
یعقوب کوچک نژاد نادر علایی قوجق 1600 0.0 5 / 6 01:40.210 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1550 0.0 5 / 11 01:39.120 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1650 0.0 4 / 9 01:46.520 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
حکیم حاجی راد کوچک عبدالناصر قزل 1550 0.0 6 / 9 01:40.880 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
حکیم حاجی راد کوچک بایرام محمد قولاق 1700 51.0 7 / 12 01:47.240 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
حکیم حاجی راد کوچک عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 3 / 12 01:47.030 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
حکیم حاجی راد کوچک محمد خوجملی 1600 0.0 10 / 11 01:38.250 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1200 52.0 3 / 10 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 54.0 6 / 11 01:44.070 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/19
حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 51.0 2 / 11 01:44.280 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
حکیم حاجی راد کوچک ستار مهرانی 1400 54.0 2 / 11 01:40.370 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 53.0 3 / 12 01:05.180 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 52.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 50.0 5 / 10 01:05.480 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1385/05/13
حکیم حاجی راد کوچک بی نام 1000 50.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
حکیم حاجی راد کوچک اسماعیل کوچکی 1000 50.0 5 / 7 01:07.390 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1000 49.0 3 / 11 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 49.0 3 / 10 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49.0 5 / 10 01:04.160 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49.0 7 / 12 01:09.130 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49.0 4 / 9 01:04.160 -