سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آوا جهانیان رحیم بردی مهرانی 1000 0
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
آوا جهانیان باشگاه در ساری اسماعیل کوچکی 1600 0 4 01:43.260
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
آوا جهانیان باشگاه در ساری احمد پقه 1550 0 2 01:39.630
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
آوا جهانیان باشگاه در ساری بهروز پقه 1700 0 7 01:54.730
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
آوا جهانیان باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 0 6 01:48.450
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
امید جهانیان باشگاه در ساری محمد خوجملی 1550 0 7 01:41.590
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
باشگاه در ساری حکیم حاجی زاده بایرام محمد قولاق 2200 0 3 02:28.110
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
باشگاه در ساری حکیم حاجی زاده 1700 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
امید جهانیان حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1550 0 2 01:49.270
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
امید جهانیان حکیم حاجی زاده 1000 0
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
امید جهانیان حکیم حاجی زاده مسعود پورمانیان 1400 0 5 01:37.410
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
غفور دیبایی عبدالحمید قلرعطا احمد پقه 2200 0 6 02:23.490
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1550 0 6 01:48.990
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 0 9 01:02.330
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
رضا دیبایی عبدالحمید قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0 10 01:05.130
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
غفار دیبایی یعقوب کوچک نژاد رضا کریمی 1700 0 6 01:47.050
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
غفار دیبایی یعقوب کوچک نژاد نادر علایی قوجق 1600 0 5 01:40.210
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1550 0 5 01:39.120
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1650 0 4 01:46.520
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عبدالناصر قزل 1550 0 6 01:40.880
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک بایرام محمد قولاق 1700 51 7 01:47.240
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عنایت اله قولرعطا 1600 0 3 01:47.030
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمد خوجملی 1600 0 10 01:38.250
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 0
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک محمود قولرعطا 1200 52 3
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 54 6 01:44.070
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/19
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1500 51 2 01:44.280
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک ستار مهرانی 1400 54 2 01:40.370
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 53 3 01:05.180
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک فیض الله رجال 1000 52
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 50 5 01:05.480
هفته چهارم تابستانه - تهران
1385/05/13
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک 1000 50
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک اسماعیل کوچکی 1000 50 5 01:07.390
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک احمد پقه 1000 49 3
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
غفار دیبایی حکیم حاجی راد کوچک عید محمد غراوی 1000 49 3
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 5 01:04.160
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 7 01:09.130
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
غفار دیبایی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 49 4 01:04.160