آتش پا 12 ساله نریان
آدیداس
ژینا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 3 0.00% 11,450,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,000,000
مجموع 11 0 4 0.00% 14,450,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 10 تا 62 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی عبدالعزیز اونق 1000 0.0 8 / 10 01:03.230 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 10 تا 44 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی 1000 0.0 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 8 تا 28 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی محمد خوجملی 1700 0.0 4 / 10 01:50.670 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 10 تا 108 شریفه طریک غفور خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 9 01:03.220 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 10 تا 140 شریفه طریک غفور خوجملی احمد پقه 1500 0.0 7 / 11 01:47.390 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 4 تا 38 شریفه طریک غفور خوجملی محمد خوجملی 1500 0.0 2 / 7 01:46.710 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 2 تا 70 شریفه طریک غفور خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 12 01:04.190 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 2 تا 70 حاجی گلدی ومحمد کر آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1500 0.0 7 / 9 01:44.870 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 2 تا 38 حاجی گلدی ومحمد کر آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 7 / 10 01:07.380 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 8 تا 52 حاجی گلدی ومحمد کر آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 8 01:02.630 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 6 تا 64 حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 4 / 8 01:03.140 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
از 0 تا 100 محمد طریک آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 9 01:03.330 -