سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1550 50 5 01:53.240
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 52 6 01:02.620
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 53 8 01:01.600
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 2200 0 2 02:21.440
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 1000 0 11 01:04.590
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1600 0 4 01:54.560
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 1400 0 7 01:41.500
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0 8 01:06.720
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 0 9 01:43.870
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0 12
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 0 8 01:01.780
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0 4 01:01.660
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1200 53 2
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 2200 55
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 54 3 01:00.660
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 56 4 01:45.610
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 54 7 01:02.710
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 53 1 01:05.240
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1600 57 4 01:52.840
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 55 7 01:05.725
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 54 3 01:44.890
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 54 8 01:05.930
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 51 3 01:04.950
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 51 8 01:06.610
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 51
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 4 01:01.590
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 6 01:42.276
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 3 01:02.170
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 6 01:02.959