سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1550 50 5 1:53:24
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 52 6 1:02:62
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 53 8 1:01:60
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 2200 2 2:21:44
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 1000 11 1:04:59
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1600 4 1:54:56
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 1400 7 1:41:50
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 8 1:06:72
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 9 1:43:87
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 12  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000  
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 8 1:01:78
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 4 1:01:66
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1200 53 2  
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 2200 55  
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 54 3 1:00:66
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 56 4 1:45:61
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 54 7 1:02:71
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 53 1 1:05:24
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1600 57 4 1:52:84
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 55 7 1:05:725
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 54 3 1:44:89
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 54 8 1:05:93
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 51 3 1:04:95
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 51 8 1:06:61
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 51  
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 4 1:01:59
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 6 1:42:276
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 3 1:02:17
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50 6 1:02:959