یاشیل 15 ساله نریان
لنسکوی
ژاکلین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 0 3 0.00% 9,050,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 3,250,000
تهران 9 1 3 11.11% 11,900,000
مجموع 30 1 7 3.33% 24,200,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
هنديکاپ دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1550 50.0 5 / 5 01:53.240 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
هنديکاپ دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 52.0 6 / 6 01:02.620 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
هنديکاپ دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 53.0 8 / 10 01:01.600 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
از 16 تا 40 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 2200 0.0 2 / 9 02:21.440 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
از 6 تا 48 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 11 / 12 01:04.590 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
از 4 تا 32 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1600 0.0 4 / 10 01:54.560 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
از 6 تا 54 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد خدر زارعی کسلخه 1400 0.0 7 / 9 01:41.500 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
از 6 تا 60 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 8 / 10 01:06.720 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
از 8 تا 62 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 0.0 9 / 9 01:43.870 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
از 20 تا 82 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 12 / 12 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
از 18 تا 40 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
از 0 تا 62 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 8 / 10 01:01.780 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
از 8 تا 40 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 4 / 9 01:01.660 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
از 24 تا 52 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1200 53.0 2 / 10 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
هنديکاپ دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 2200 55.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
از 10 تا 52 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 54.0 3 / 12 01:00.660 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
از 16 تا 40 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 56.0 4 / 12 01:45.610 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
از 10 تا 52 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 54.0 7 / 10 01:02.710 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
از 8 تا 28 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 53.0 1 / 8 01:05.240 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
از 0 تا 24 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1600 57.0 4 / 9 01:52.840 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
از 0 تا 40 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 55.0 7 / 12 01:05.725 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
از 8 تا 28 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1550 54.0 3 / 9 01:44.890 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
از 4 تا 24 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 54.0 8 / 10 01:05.930 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
از 0 تا 24 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 51.0 3 / 7 01:04.950 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
از 0 تا 24 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 51.0 8 / 8 01:06.610 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
از 0 تا 52 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام 1000 51.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
از 2 تا 24 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50.0 4 / 12 01:01.590 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
از 2 تا 42 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50.0 6 / 11 01:42.276 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
از 0 تا 28 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50.0 3 / 8 01:02.170 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
از 0 تا 58 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 50.0 6 / 10 01:02.959 -