سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1000 53