لاله سرخ 15 ساله مادیان
بلاش
لاله
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
تویلی قربانی بی نام 1000 53.0 -