سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
مهندس آی تکین گرگانی یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 7 1:02:20
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
مهندس آی تکین گرگانی عبدالخالق ایری 1200 56  
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
مهندس آی تکین گرگانی احمد ایری خدر زارعی کسلخه 1000 52 1  
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
مهندس آی تکین گرگانی عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1000 53 7 1:06:35
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
مهندس آی تکین گرگانی عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 53 9 1:06:32
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
مهندس آی تکین گرگانی عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 52 3 1:05:05
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
مهندس آی تکین گرگانی عبدالخالق ایری عبدالخالق ایری 1000 49 3  
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
مهندس آی تکین گرگانی سبحان پقه عبدالرحمان مختومی 1000 49 8 1:03:849
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
مهندس آی تکین گرگانی سبحان پقه آرش ایری 1000 49 7 1:03:928