پیش ناز 15 ساله مادیان
دولاب
ساوچی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 8,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 1,950,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 0 1 0.00% 1,950,000
مجموع 9 1 3 11.11% 11,900,000