سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
علی کر قربان دردی تیرغم 1500  
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
علی کر قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 7 1:02:27
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
علی کر قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 7 1:01:90
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
علی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 9 1:01:67
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق قربان محمد امانی سید 2200 2 2:25:60
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1650 52  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1000  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1386/08/17
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000  
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1000  
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
آنه قلیچ کر اراز زارعی کسلخه آرش ایری 1550 9 1:40:60
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
بهنام واحسان ایری اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 5 1:00:70
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 3  
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1600 10 1:50:66
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 7 1:03:13
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 1 1:02:48
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 50 11 1:03:65
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
امان قلی کر امان قلیچ کر محمود قولرعطا 1000 54 4 1:05:64
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54 5 1:05:282
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1550 54 9 1:49:32
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54 5 1:05:32
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
امان قلی کر آنه گلدی اونق 1600 49  
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
امان قلی کر آنه گلدی اونق محمود قولرعطا 1500 50 2