سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
علی کر قربان دردی تیرغم 1500 0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
علی کر قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0 7 01:02.270
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
علی کر قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0 7 01:01.900
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
علی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0 9 01:01.670
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق قربان محمد امانی سید 2200 0 2 02:25.600
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1650 52
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1000 0
هفته اول پاییزه - آق قلا
1386/08/17
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 0
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
قربان قلیچ کر آنه قربان اونق 1000 0
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
آنه قلیچ کر اراز زارعی کسلخه آرش ایری 1550 0 9 01:40.600
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
بهنام واحسان ایری اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0 5 01:00.700
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0 3
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1600 0 10 01:50.660
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0 7 01:03.130
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0 1 01:02.480
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 50 11 01:03.650
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
امان قلی کر امان قلیچ کر محمود قولرعطا 1000 54 4 01:05.640
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54 5 01:05.282
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
امان قلی کر امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1550 54 9 01:49.320
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
امان قلی کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54 5 01:05.320
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
امان قلی کر آنه گلدی اونق 1600 49
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
امان قلی کر آنه گلدی اونق محمود قولرعطا 1500 50 2