دشت بانو 15 ساله مادیان
شبگون
مرزبان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 3 10.00% 14,350,000
بندرترکمن 5 0 1 0.00% 3,250,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 0 0.00% 0
مجموع 22 1 4 4.55% 17,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
قربان دردی تیرغم بی نام 1500 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0.0 7 / 11 01:02.270 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0.0 7 / 12 01:01.900 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0.0 9 / 10 01:01.670 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
آنه قربان اونق قربان محمد امانی سید 2200 0.0 2 / 12 02:25.600 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
آنه قربان اونق بی نام 1650 52.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
آنه قربان اونق بی نام 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1386/08/17
آنه قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
آنه قربان اونق بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
اراز زارعی کسلخه آرش ایری 1550 0.0 9 / 11 01:40.600 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 5 / 9 01:00.700 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0.0 3 / 10 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1600 0.0 10 / 12 01:50.660 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0.0 7 / 10 01:03.130 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1000 0.0 1 / 11 01:02.480 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 50.0 11 / 12 01:03.650 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
امان قلیچ کر محمود قولرعطا 1000 54.0 4 / 10 01:05.640 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54.0 5 / 12 01:05.282 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
امان قلیچ کر بهزاد قلیخانی 1550 54.0 9 / 9 01:49.320 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
امان قلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 54.0 5 / 10 01:05.320 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
آنه گلدی اونق بی نام 1600 49.0 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
آنه گلدی اونق محمود قولرعطا 1500 50.0 2 / 10 -