سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
مبین مهرانی عبدالعزیز مهرانی ستار مهرانی 1550 3 1:44:16
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
یوسف فروغی توماج اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1500 4 1:41:61
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
یوسف فروغی توماج اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1000 52 3 1:01:18
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
یوسف فروغی توماج حکیم سوقی عنایت اله قولرعطا 1000 9 1:01:48
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
یوسف فروغی توماج یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1500 53  
هفته چهارم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/10
یوسف فروغی توماج یعقوب زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 54 3  
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
یوسف فروغی توماج یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1500 51  
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
یوسف فروغی توماج یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 4  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1000 51  
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000  
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی عبدالاسحاق کم 1400 5 1:35:94
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
جبرئیل بواس رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 5 1:02:18
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
جبرئیل بواس رحیم بردی مهرانی عبداله قولرعطا 1600 51 3 1:48:27
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
جبرئیل بواس رحیم بردی مهرانی عبداله قولرعطا 1000 4 1:03.497
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل عبداله پقه 1000 7 0:59:63
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1600 7 1:38:53
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل عبدالخالق چپرلی 1550 9 1:39:26
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل احمد پقه 1600 5 1:46:09
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1600 1 1:35:77
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل عبدالخالق چپرلی 1000 2 1:01:60
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
حلیم بردی فروغی توماچ بهرام خانقلی زاده قزل عبدالناصر قزل 1000 8 1:02:44
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1650 52 5 1:50:52
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 52 2 1:02:83
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 53 3 1:03:76
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 52 3 1:03:11
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 49 3 1:04:28
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 50 5 1:05:75
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 49 10 1:03:36
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
نورمحمد قره داشلی بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 50 1 1:03:47