نادیا 15 ساله مادیان
لنسکوی
آینه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 3,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 1 0.00% 3,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
از 18 تا 82 میلاد زاودی مجید ایری عید محمد غراوی 1000 0.0 10 / 10 01:04.580 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
از 10 تا 52 میلاد زاودی مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1000 53.0 2 / 12 01:00.560 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
از 10 تا 52 حاج ارازقلی صداقت مجید ایری محمود قولرعطا 1000 53.0 8 / 10 01:02.790 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
از 18 تا 54 حاج ارازقلی صداقت مجید ایری محمود قولرعطا 1000 51.0 6 / 11 01:04.330 -