سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
میلاد زاودی مجید ایری عید محمد غراوی 1000 10 1:04:58
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
میلاد زاودی مجید ایری خدر زارعی کسلخه 1000 53 2 1:00:56
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
حاج ارازقلی صداقت مجید ایری محمود قولرعطا 1000 53 8 1:02:79
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
حاج ارازقلی صداقت مجید ایری محمود قولرعطا 1000 51 6 1:04:33