شرایتون 15 ساله مادیان
آذین
پرنسس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 8,500,000
تهران 3 1 2 33.33% 12,250,000
مجموع 8 2 3 25.00% 20,750,000