صایدجان 14 ساله مادیان
هریکن
سیبل جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 3 0.00% 7,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 1 0.00% 1,950,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 4 0.00% 9,700,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
احمد ایری آرش ایری 1000 0.0 4 / 11 01:01.140 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
احمد ایری احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:01.840 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
احمد ایری عنایت اله قولرعطا 1200 50.0 3 / 11 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
احمد ایری بی نام 1200 52.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
احمد ایری بی نام 1200 52.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
احمد ایری بی نام 1000 50.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
احمد ایری فیض الله رجال 1000 50.0 6 / 11 01:02.460 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
احمد ایری احمد پقه 1000 49.0 7 / 11 01:05.950 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
احمد ایری بایجان قولاق 1000 49.0 6 / 8 01:05.830 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
احمد ایری بی نام 1000 49.0 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
احمد ایری محمود قولرعطا 1000 51.0 3 / 12 01:01.790 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
احمد ایری احمد پقه 1000 49.0 2 / 7 01:00.740 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
احمد ایری قربان محمد امانی سید 1000 49.0 6 / 10 01:01.850 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
احمد ایری قربان محمد امانی سید 1000 49.0 3 / 10 01:02.340 -