سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
کمال قربانی احمد ایری آرش ایری 1000 4 1:01:14
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
کمال قربانی احمد ایری احمد پقه 1000 6 1:01:84
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
احمد عاشور محمدی احمد ایری عنایت اله قولرعطا 1200 50 3  
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
احمد عاشور محمدی احمد ایری 1200 52  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
احمد عاشور محمدی احمد ایری 1200 52
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
احمد عاشور محمدی احمد ایری 1000 50
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
احمد عاشور محمدی احمد ایری فیض الله رجال 1000 50 6 1:02:46
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
احمد عاشور محمدی احمد ایری احمد پقه 1000 49 7 1:05:95
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
احمد عاشور محمدی احمد ایری بایجان قولاق 1000 49 6 1:05:83
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
احمد عاشور محمدی احمد ایری 1000 49
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
احمد عاشور محمدی احمد ایری محمود قولرعطا 1000 51 3 1:01:79
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
احمد عاشور محمدی احمد ایری احمد پقه 1000 49 2 1:00:74
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
احمد عاشور محمدی احمد ایری قربان محمد امانی سید 1000 49 6 1:01:85
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
احمد عاشور محمدی احمد ایری قربان محمد امانی سید 1000 49 3 1:02:34