سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 2  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه 1000  
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000  
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه نورمحمد بشگرد 1000 9 1:01:50
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 9 1:02:39
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه عبدالاسحاق کم 1200 51 1  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه 1000 51  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 50 3 1:04:31
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
سید حسین حافظی اراز زارعی کسلخه 1000 50
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
سید حسین حافظی حسن محمد قلرعطا عثمان تاجی زاده 1000 49 9 1:11:83