کاپی کورن 14 ساله مادیان
نی ست
گل حافظ
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 5,200,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 7,000,000
مجموع 9 1 3 11.11% 12,200,000