گلسن ناز 14 ساله مادیان
نوای نی
روشنک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
تهران 3 0 1 0.00% 3,250,000
مجموع 12 0 1 0.00% 3,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
نورمحمد کوچک نژاد خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 6 / 11 01:02.350 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
نورمحمد کوچک نژاد عنایت اله قولرعطا 1650 50.0 10 / 11 01:56.870 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
نورمحمد کوچک نژاد بهزاد قلیخانی 1000 50.0 6 / 9 01:03.780 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
احمد قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 51.0 9 / 11 01:04.960 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
احمد قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 52.0 5 / 10 01:07.140 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
احمد قلی قربانی احمد پقه 1000 52.0 9 / 10 01:06.770 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
احمد قلی قربانی احمد پقه 1000 49.0 2 / 7 01:04.950 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
عبدالناصر قربانی بی نام 1000 49.0 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
احمد شیخ دوجی بی نام 1000 49.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
احمد شیخ دوجی فیض الله رجال 1000 49.0 4 / 8 01:04.600 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
احمد شیخ دوجی آرش ایری 1000 49.0 4 / 9 01:10.940 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
احمد شیخ دوجی عنایت اله قولرعطا 1000 49.0 7 / 11 01:05.180 -