سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
اسماعیل آسیابی نورمحمد کوچک نژاد خدر زارعی کسلخه 1000 6 1:02:35
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
اسماعیل آسیابی نورمحمد کوچک نژاد عنایت اله قولرعطا 1650 50 10 1:56:87
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
اسماعیل آسیابی نورمحمد کوچک نژاد بهزاد قلیخانی 1000 50 6 1:03:78
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
اسماعیل آسیابی احمد قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 51 9 1:04:96
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
اسماعیل آسیابی احمد قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 52 5 1:07:14
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
اسماعیل آسیابی احمد قلی قربانی احمد پقه 1000 52 9 1:06:77
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
اسماعیل آسیابی احمد قلی قربانی احمد پقه 1000 49 2 1:04:95
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1385/04/09
اسماعیل آسیابی عبدالناصر قربانی 1000 49  
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
اسماعیل آسیابی احمد شیخ دوجی 1000 49  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
اسماعیل آسیابی احمد شیخ دوجی فیض الله رجال 1000 49 4 1:04:60
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
اسماعیل آسیابی احمد شیخ دوجی آرش ایری 1000 49 4 1:10:94
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
اسماعیل آسیابی احمد شیخ دوجی عنایت اله قولرعطا 1000 49 7 1:05:18