سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا رضا کریمی 1500 8 1:42:92
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا محمد خوجملی 1500  
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا بایرام محمد ایری 1000 12  
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1550 8 1:46:50
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی 1000
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 7 1:02:10
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی قربان محمد امانی سید 1000 9 1:01:94
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 50 12  
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 51 5 1:01:86
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 50 3 1:01:88
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 6 1:05:42
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1000 49 12 1:07:28
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 1 1:02:16
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 5 1:05:11