وستینگ ناز 14 ساله مادیان
دولاب
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 2 9.09% 10,100,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 2 7.69% 10,100,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
حسن محمد قلرعطا رضا کریمی 1500 0.0 8 / 10 01:42.920 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
حسن محمد قلرعطا محمد خوجملی 1500 0.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
حسن محمد قلرعطا بایرام محمد ایری 1000 0.0 12 / 12 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1550 0.0 8 / 11 01:46.500 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 12 01:02.100 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
نصرت ا... خوجملی قربان محمد امانی سید 1000 0.0 9 / 12 01:01.940 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 50.0 12 / 12 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 51.0 5 / 9 01:01.860 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 50.0 3 / 11 01:01.880 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49.0 6 / 11 01:05.420 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1000 49.0 12 / 12 01:07.280 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49.0 1 / 10 01:02.160 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49.0 5 / 11 01:05.110 -