سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا رضا کریمی 1500 0 8 01:42.920
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا محمد خوجملی 1500 0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا بایرام محمد ایری 1000 0 12
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1550 0 8 01:46.500
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی 1000 0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 0 7 01:02.100
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
کاکاجان ایگدری نصرت ا... خوجملی قربان محمد امانی سید 1000 0 9 01:01.940
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 50 12
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 51 5 01:01.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
کاکاجان ایگدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 50 3 01:01.880
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 6 01:05.420
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1000 49 12 01:07.280
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 1 01:02.160
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
کاکاجان ایگدری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 49 5 01:05.110