سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 0 8 01:02.470
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه عبدالاسحاق کم 1200 56 3
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1000 51 3 01:03.710
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 52 4 01:02.250
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1600 56 5 01:56.090
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 54 2 01:04.960
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 52 4 01:04.930
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه 1000 50
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 51 4 01:41.034
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 50 3 01:01.640
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 50 7 01:02.930