بهارجان 15 ساله مادیان
شبگون
آی سورا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 4,050,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 1,800,000
تهران 3 0 1 0.00% 3,250,000
مجموع 12 0 4 0.00% 9,100,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
از 6 تا 34 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
از 8 تا 40 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 9 01:02.470 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1385/10/15
از 0 تا 20 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه عبدالاسحاق کم 1200 56.0 3 / 8 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
از 4 تا 28 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1000 51.0 3 / 11 01:03.710 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
از 6 تا 26 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 52.0 4 / 12 01:02.250 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
از 0 تا 24 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1600 56.0 5 / 9 01:56.090 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
از 4 تا 24 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 54.0 2 / 10 01:04.960 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1385/04/30
از 0 تا 24 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 52.0 4 / 8 01:04.930 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
از 4 تا 20 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 50.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
از 2 تا 42 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 51.0 4 / 11 01:41.034 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
از 2 تا 58 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1000 50.0 3 / 12 01:01.640 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
از 2 تا 26 شهید ارازقربان سقر اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 11 01:02.930 -