پرشین دنسر 15 ساله مادیان
میت دلایت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 1,950,000
مجموع 5 0 1 0.00% 1,950,000