تکرو 16 ساله مادیان
دولاب
تندیاز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 1 5 6.67% 21,050,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 1 0.00% 3,500,000
کیش 5 0 0 0.00% 0
مجموع 27 1 6 3.70% 24,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق عبدالناصر قزل 1500 52.0 -
هفته چهارم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/10
مبتدي و نبرده طاهر امیری بهمن اونق عبدالناصر قزل 1000 54.0 6 / 6 -
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق ستار مهرانی 1500 53.0 -
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق محمود قولرعطا 1000 52.0 4 / 5 -
هفته اول زمستانه - جزیره کیش
1386/11/19
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق محمود قولرعطا 1000 54.0 5 / 7 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
از 40 تا 82 طاهر امیری آنه گلدی اونق بهزاد قلیخانی 2200 0.0 8 / 9 02:21.020 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1386/09/15
هنديکاپ طاهر امیری آنه گلدی اونق 1200 56.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
هنديکاپ طاهر امیری آنه گلدی اونق عنایت اله قولرعطا 1600 52.0 5 / 5 01:52.910 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
هنديکاپ طاهر امیری آنه گلدی اونق 1000 56.0 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق لطیف تمری 1550 54.0 8 / 9 01:36.990 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق بهزاد قلیخانی 1000 56.0 10 / 10 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
هنديکاپ طاهر امیری بهمن اونق بهزاد قلیخانی 1650 52.0 3 / 7 01:45.830 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
هنديکاپ طاهر امیری اراز زارعی کسلخه بایرام محمد قولاق 1700 54.0 5 / 10 01:46.750 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
از 26 تا 194 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1600 0.0 7 / 11 01:46.210 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
از 26 تا 62 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه بایرام محمد قولاق 1600 0.0 1 / 11 01:38.640 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
از 28 تا 52 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 4 / 9 01:01.690 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
از 22 تا 56 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 2 / 7 01:00.140 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
از 20 تا 42 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1600 55.0 2 / 8 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
از 26 تا 42 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 2200 50.0 8 / 10 02:33.240 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
از 22 تا 42 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 51.0 5 / 11 01:01.470 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
از 22 تا 56 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا احمد پقه 1600 50.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
از 2 تا 56 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا عبداله قولرعطا 1000 50.0 6 / 12 01:01.030 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
از 10 تا 52 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا آق اویلی بشگرد 1000 55.0 5 / 10 01:02.420 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1385/04/02
از 24 تا 58 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا 1500 49.0 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
از 28 تا 58 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا 1000 49.0 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
از 28 تا 54 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا 1000 49.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
از 16 تا 42 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 3 / 10 60:12.000 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
از 16 تا 48 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه عبدالرحمان مختومی 1000 51.0 3 / 11 60:14.000 -