سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
علی صالح پور حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 10 1:01:52
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا 1000 9 1:03:50
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 8 1:02:44
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
علی صالح پور حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 52 2 1:01:04
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
علی صالح پور حکیم بردی اندروا 1600 51
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 51 4 1:00:57
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
دکتر محمد صالحپور حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 54 2 1:01:49
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 54 5 1:03:561
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 51 2  
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 50 8 1:01:78
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 52 2 1:00:72
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
عاشورمحمد صالح پور حکیم بردی اندروا اسماعیل بدوی زاده 1000 49 11 1:04:38