مونالیزا 15 ساله مادیان
دولاب
رومیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 3 0.00% 11,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 3,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 4 0.00% 14,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0.0 10 / 11 01:01.520 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
حکیم بردی اندروا بی نام 1000 0.0 9 / 10 01:03.500 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 8 / 9 01:02.440 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 52.0 2 / 11 01:01.040 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
حکیم بردی اندروا بی نام 1600 51.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/12
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 51.0 4 / 12 01:00.570 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/05
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 54.0 2 / 10 01:01.490 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 54.0 5 / 10 01:03.561 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 51.0 2 / 10 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 50.0 8 / 10 01:01.780 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 52.0 2 / 11 01:00.720 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
حکیم بردی اندروا اسماعیل بدوی زاده 1000 49.0 11 / 11 01:04.380 -