کاماندر 12 ساله نریان
لهن گرین
گلرقرق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 26 4 9 15.38% 88,700,000
تهران 5 0 2 0.00% 16,450,000
مجموع 31 4 11 12.90% 105,150,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
هندیکاپ جواد کارگر علیرضا سپهوند علیرضا سپهوند 1400 53.0 3 / 4 01:34.120 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی عنایت اله قولرعطا 1700 52.0 7 / 8 01:51.560 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 53.0 7 / 7 01:45.220 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 53.0 4 / 7 01:51.070 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 6 / 6 01:03.750 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 7 / 7 01:02.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
هندیکاپ فرشاد کر عبدالغفور گلی فیض الله رجال 1700 52.0 6 / 8 01:48.210 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 54.0 6 / 6 01:49.450 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 55.0 2 / 8 01:43.860 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
هندیکاپ جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 53.0 4 / 6 01:43.270 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
هندیکاپ جواد کارگر علیرضا سپهوند 1600 54.0 4 / 4 01:51.190 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
هندیکاپ جواد کارگر علیرضا سپهوند علیرضا سپهوند 1400 52.0 2 / 4 01:33.600 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
هندیکاپ جواد کارگر علیرضا سپهوند علیرضا سپهوند 1000 54.0 6 / 6 01:03.480 -
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
از 8 تا 80 مهندس کاظمی علیرضا سپهوند علیرضا سپهوند 1000 58.0 7 / 7 01:06.610 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
از 38 تا 62 مهندس کاظمی امید جرجانی عنایت اله قولرعطا 2200 0.0 1 / 8 02:23.640 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 32 تا 62 مهندس کاظمی امید جرجانی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 8 01:00.700 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
از 26 تا 54 مهندس کاظمی امید جرجانی عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 2 / 7 01:43.800 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
از 52 تا 140 مهندس کاظمی امید جرجانی عید محمد غراوی 1600 0.0 6 / 7 01:49.670 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
از 28 تا 54 مهندس کاظمی امید جرجانی کمال دالی جه عطا 1550 0.0 3 / 9 01:42.860 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 28 تا 100 مهندس کاظمی امید جرجانی عبداله قولرعطا 1500 0.0 3 / 7 01:39.420 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 مهندس کاظمی امید جرجانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 8 01:01.500 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 28 تا 108 مهندس کاظمی امید جرجانی 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 24 تا 52 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 9 / 10 01:03.580 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 24 تا 140 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 10 01:02.730 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 26 تا 72 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی احمد پقه 1700 0.0 4 / 6 01:49.210 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 8 تا 248 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:01.920 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 20 تا 70 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی احمد پقه 1500 0.0 1 / 10 01:42.760 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 20 تا 248 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 10 01:01.410 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 16 تا 100 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 / 8 01:46.690 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 20 تا 100 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 22 تا 72 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 5 / 7 01:01.940 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 10 تا 108 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 1 / 7 01:01.990 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 18 تا 100 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 2 تا 62 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی طاهر ایگدری 1000 0.0 1 / 6 01:04.700 -