پریامهر 16 ساله مادیان
دولاب
دازملکه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 2 11.11% 11,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 3 0.00% 6,600,000
مجموع 15 1 5 6.67% 18,100,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
از 14 تا 60 مسعود میرزاعلی اراز زارعی کسلخه نورمحمد بشگرد 1700 0.0 7 / 10 01:47.360 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
از 18 تا 44 سید محمد حافظی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 14 تا 82 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1600 0.0 8 / 11 01:42.170 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
از 0 تا 62 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 6 / 10 01:01.140 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
هنديکاپ سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا احمد پقه 2200 54.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/24
از 22 تا 50 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1650 50.0 10 / 11 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1385/08/26
از 16 تا 40 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 54.0 2 / 12 01:44.090 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
از 22 تا 44 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 1600 51.0 6 / 9 01:51.200 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1385/06/03
از 16 تا 50 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1400 52.0 3 / 12 01:36.490 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1385/05/13
از 8 تا 38 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1400 52.0 3 / 9 01:36.650 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1385/05/06
از 12 تا 38 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا بایرام محمد ایری 1000 51.0 3 / 9 01:03.720 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
از 2 تا 42 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1650 51.0 5 / 10 01:51.960 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
از 0 تا 42 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1600 52.0 4 / 8 01:50.540 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
از 2 تا 42 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 50.0 1 / 11 01:40.788 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
از 2 تا 58 سید محمد حافظی حکیم بردی اندروا رضا کریمی 1000 50.0 11 / 12 01:03.640 -