سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 56 3 01:38.980
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 52 4 01:48.230
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 52 3 01:43.590
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1500 52 8 01:42.610
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1500 50 7 01:45.580
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 2200 0 1 02:19.050
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
ادنان-قلرعطا آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1600 0 5 01:50.370
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حامد حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده بایرام محمد ایری 1550 52 5 01:44.520
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده مجید صالح پور 1500 52 4 01:40.390
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1600 0 3 01:49.940
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1400 0 2 01:34.580
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 51 4 01:48.290
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 0 3 01:45.210
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0 9 00:59.940
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 0 1 01:45.130
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 0 3 01:39.790
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 51 4 01:46.430
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 0 3 01:39.330
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 0 8 01:37.140
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0 7 01:01.580
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0 1
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 50 6 01:50.590
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 50 5 01:02.030
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 51 8 01:05.600
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 51 9 01:05.780
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 49 2 01:05.220
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 49