فلور 14 ساله مادیان
فنور
دانسی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 3 6 17.65% 43,200,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 6,600,000
تهران 8 0 3 0.00% 10,000,000
مجموع 28 3 11 10.71% 59,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 56.0 3 / 7 01:38.980 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 52.0 4 / 7 01:48.230 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 52.0 3 / 5 01:43.590 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1500 52.0 8 / 9 01:42.610 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1500 50.0 7 / 7 01:45.580 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 2200 0.0 1 / 12 02:19.050 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 5 / 7 01:50.370 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
آنه محمد حاجی زاده بایرام محمد ایری 1550 52.0 5 / 8 01:44.520 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
آنه محمد حاجی زاده مجید صالح پور 1500 52.0 4 / 7 01:40.390 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1600 0.0 3 / 7 01:49.940 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1400 0.0 2 / 11 01:34.580 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 51.0 4 / 6 01:48.290 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 0.0 3 / 9 01:45.210 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 9 / 11 00:59.940 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 0.0 1 / 9 01:45.130 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 0.0 3 / 9 01:39.790 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 51.0 4 / 12 01:46.430 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 0.0 3 / 11 01:39.330 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 0.0 8 / 11 01:37.140 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 10 01:01.580 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 9 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 50.0 6 / 12 01:50.590 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 50.0 5 / 12 01:02.030 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
برکت بابایی برکت بابایی 1000 51.0 8 / 10 01:05.600 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
برکت بابایی برکت بابایی 1000 51.0 9 / 11 01:05.780 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
برکت بابایی برکت بابایی 1000 49.0 2 / 11 01:05.220 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
برکت بابایی برکت بابایی 1000 49.0 -