سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 56 3 1:38:98
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 52 4 1:48:23
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 52 3 1:43:59
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1500 52 8 1:42:61
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1500 50 7 1:45:58
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 2200 1 2:19:05
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
ادنان-قلرعطا آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1600 5 1:50:37
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حامد حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده بایرام محمد ایری 1550 52 5 1:44:52
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده مجید صالح پور 1500 52 4 1:40:39
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1600 3 1:49:94
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1400 2 1:34:58
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 51 4 1:48:29
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000  
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 3 1:45:21
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 9 0:59:94
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 1 1:45:13
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 3 1:39:79
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 51 4 1:46:43
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 3 1:39:33
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/31
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1600 8 1:37:14
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 7 1:01:58
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 1  
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1650 50 6 1:50:59
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
محمد احسانی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 50 5 1:02:03
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1385/07/07
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 51 8 1:05:60
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 51 9 1:05:78
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 49 2 1:05:22
هفته پنجم تابستانه - تهران
1385/05/20
محمد احسانی برکت بابایی برکت بابایی 1000 49