سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
ثمین نیازی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1500 53 1
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 54 2
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
ثمین نیازی تویلی قربانی 1000 54
هفته اول زمستانه - جزیره کیش
1386/11/19
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 55 4
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
ثمین نیازی تویلی قربانی 2200 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
ثمین نیازی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1600 55 4 01:51.060
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
ثمین نیازی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1550 54 1 01:43.490
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52 2 01:38.480
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 01:01.950
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0 2 01:48.160
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 0 3 01:35.120
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
ثمین نیازی تویلی قربانی مجید صالح پور 1000 0 3 01:01.035
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
ثمین نیازی تویلی قربانی 1000 0
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0 1 01:43.880
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
ثمین نیازی تویلی قربانی 1600 0
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
ثمین نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 8 01:01.180
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1700 52 11 01:47.820
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0 3 01:00.540
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0 7 01:03.380
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0 1 01:00.660
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1650 50 6 01:49.030
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 50 3 01:02.930
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 50 7 01:02.330
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 51 1 01:03.440