بوسه 14 ساله مادیان
وات سکرت
کبرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 2 5 18.18% 29,150,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 12,000,000
تهران 4 1 4 25.00% 17,500,000
کیش 3 1 2 33.33% 36,250,000
مجموع 20 5 12 25.00% 94,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1500 53.0 1 / 7 -
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 54.0 2 / 5 -
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
تویلی قربانی بی نام 1000 54.0 -
هفته اول زمستانه - جزیره کیش
1386/11/19
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 4 / 7 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
تویلی قربانی بی نام 2200 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1600 55.0 4 / 5 01:51.060 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1550 54.0 1 / 8 01:43.490 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52.0 2 / 7 01:38.480 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 5 / 10 01:01.950 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 2 / 7 01:48.160 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1386/07/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 0.0 3 / 11 01:35.120 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
تویلی قربانی مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 10 01:01.035 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0.0 1 / 10 01:43.880 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
تویلی قربانی بی نام 1600 0.0 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 8 / 12 01:01.180 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1700 52.0 11 / 12 01:47.820 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 12 01:00.540 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 7 / 12 01:03.380 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/03
حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 1 / 12 01:00.660 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
حکیم بردی اندروا احمد پقه 1650 50.0 6 / 12 01:49.030 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 50.0 3 / 8 01:02.930 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 50.0 7 / 12 01:02.330 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 51.0 1 / 5 01:03.440 -