سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
ثمین نیازی حکیم بردی اندروا بهزاد قلیخانی 1000 50 8 01:05.347
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
بهروز نیازی حکیم بردی اندروا بایجان قولاق 1000 49 9 01:07.230
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
بهروز نیازی رحیم بردی مهرانی بهرام مهرانی 1000 49 1 01:01.790