شمشاد 15 ساله مادیان
هریکن
شایلان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 8,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 1 1 33.33% 8,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
حکیم بردی اندروا بهزاد قلیخانی 1000 50.0 8 / 11 01:05.347 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
حکیم بردی اندروا بایجان قولاق 1000 49.0 9 / 11 01:07.230 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
رحیم بردی مهرانی بهرام مهرانی 1000 49.0 1 / 8 01:01.790 -