سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
فرناز خراسانی مجید خوجملی خدر زارعی کسلخه 2200 54 10
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/24
فرناز خراسانی مجید خوجملی فیض الله رجال 1650 56 11
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
فرناز خراسانی مجید خوجملی فیض الله رجال 1000 52 10 01:02.700
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
فرناز خراسانی مجید خوجملی ستار مهرانی 1400 52 4 01:38.920
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
فرناز خراسانی کمال جمشیدی محمد خوجملی 1000 53 9 01:04.350
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
فرناز خراسانی کمال جمشیدی امین محمدی 1650 52 5 01:48.920
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
فرناز خراسانی کمال جمشیدی مجید صالح پور 1500 51 3 01:36.730
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
فرناز خراسانی کمال جمشیدی مجید صالح پور 1000 50 1 59:06.000
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
فرناز خراسانی کمال جمشیدی مجید صالح پور 1500 50
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
فرناز خراسانی کمال جمشیدی مجید صالح پور 1550 50 1 01:38.770
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
فرناز خراسانی کمال جمشیدی عبدالخالق چپرلی 1000 52