راک ست 15 ساله نریان
رشاد
رکسانا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 2 3 22.22% 20,550,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 11 2 3 18.18% 20,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1385/10/01
مجید خوجملی خدر زارعی کسلخه 2200 54.0 10 / 10 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/24
مجید خوجملی فیض الله رجال 1650 56.0 11 / 11 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/10
مجید خوجملی فیض الله رجال 1000 52.0 10 / 10 01:02.700 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1385/06/24
مجید خوجملی ستار مهرانی 1400 52.0 4 / 6 01:38.920 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
کمال جمشیدی محمد خوجملی 1000 53.0 9 / 11 01:04.350 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
کمال جمشیدی امین محمدی 1650 52.0 5 / 6 01:48.920 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
کمال جمشیدی مجید صالح پور 1500 51.0 3 / 4 01:36.730 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
کمال جمشیدی مجید صالح پور 1000 50.0 1 / 12 59:06.000 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
کمال جمشیدی مجید صالح پور 1500 50.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
کمال جمشیدی مجید صالح پور 1550 50.0 1 / 10 01:38.770 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
کمال جمشیدی عبدالخالق چپرلی 1000 52.0 -