نازیلقی 12 ساله مادیان
بامبوس
گل شهناز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 2 0.00% 10,300,000
بندرترکمن 6 1 1 16.67% 13,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 5,000,000
مجموع 18 1 4 5.56% 28,300,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
از 8 تا 30 عبدالحکیم سقر غفور خوجملی عبدالرحمان مهربان 2200 0.0 7 / 11 02:33.650 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 16 تا 30 عبدالحکیم سقر غفور خوجملی عبدالباسط توغدری 1000 0.0 10 / 11 01:02.570 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 18 تا 32 عبدالحکیم سقر غفور خوجملی مهران خوجملی 1550 0.0 9 / 11 01:46.720 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
از 8 تا 40 عبدالحکیم سقر غفور خوجملی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 11 01:01.710 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
از 8 تا 40 عبدالحکیم سقر غفور خوجملی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 11 01:01.500 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 16 تا 48 عبدالحکیم سقر یعقوب کارساز احمد پقه 1000 0.0 5 / 8 00:59.380 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 8 تا 38 عبدالحکیم سقر حاج امان تیرغم بهزاد قلیخانی 1500 0.0 4 / 10 01:36.830 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
از 8 تا 48 عبدالحکیم سقر حاج امان تیرغم قربان محمد اودک 1000 0.0 8 / 10 01:00.980 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 0 تا 26 عبدالحکیم سقر حاج امان تیرغم احمد پقه 1000 0.0 1 / 10 01:00.970 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 0 تا 48 حاج محمدعلی خان سقر حاج امان تیرغم احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:03.440 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 0 تا 40 حاج محمدعلی خان سقر حاج امان تیرغم محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 10 01:00.530 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 0 تا 22 حاج محمدعلی خان سقر الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 4 / 10 01:02.880 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 4 تا 38 حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1500 0.0 5 / 7 01:47.300 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 2 تا 70 حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی احمد پقه 1000 0.0 8 / 12 01:06.300 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 2 تا 38 حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 10 01:06.690 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 8 تا 52 حاج محمدعلی خان سقر آق اویلی کارساز فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 8 01:03.730 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 0 تا 34 حاج محمدعلی خان سقر آق اویلی کارساز احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 01:03.560 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 42 آمانجان سقر آق اویلی کارساز احمد پقه 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون- مبتدی حاجی پورلی سقر آق اویلی کارساز 1000 0.0 -