فایترهورس 15 ساله نریان
آهوسعید
آق قرن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 1 0.00% 1,500,000
مجموع 7 0 1 0.00% 1,500,000