فایترهورس 16 ساله نریان
آهوسعید
آق قرن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 1 0.00% 1,500,000
مجموع 7 0 1 0.00% 1,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1386/09/15
هنديکاپ دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 56.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
هنديکاپ دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 56.0 3 / 9 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 10 تا 76 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد فیض الله رجال 1600 55.0 4 / 12 01:49.770 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
از 20 تا 92 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 57.0 5 / 10 01:05.940 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
از 30 تا 92 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد 1600 52.0 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1385/03/26
از 24 تا 92 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 50.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
از 0 تا 40 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 50.0 11 / 12 01:16.310 -