الینا 12 ساله مادیان
دنیا
لیلی2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 0 3 0.00% 12,450,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
مجموع 18 0 3 0.00% 12,450,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 38 سهیل علی محمد یلمه سلیمان توسلی توماچ مهران علایی قوجق 1550 0.0 8 / 12 01:47.920 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 0 تا 20 سهیل علی محمد یلمه سلیمان توسلی توماچ احمد پقه 1500 0.0 2 / 7 01:43.850 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 8 تا 38 بهمن امانی سید سلیمان توسلی توماچ قربان محمد امانی سید 1500 0.0 5 / 9 01:47.260 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 0 تا 20 بهمن امانی سید سلیمان توسلی توماچ احمد پقه 1000 0.0 4 / 8 01:04.590 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 0 تا 26 جلیل مصطفایی جلال ایری احمد پقه 1000 0.0 8 / 12 01:02.780 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 8 تا 38 جلیل مصطفایی جلال ایری کمال دالی جه عطا 1500 0.0 9 / 10 01:41.720 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 0 تا 48 جلیل مصطفایی قربان دردی تیرغم عبداله قولرعطا 1000 0.0 9 / 11 01:06.000 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 0 تا 22 جلیل مصطفایی قربان دردی تیرغم فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 10 01:05.470 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 0 تا 64 آزاد وعبدالوهاب امانی قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1700 0.0 3 / 8 01:54.190 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 4 تا 26 بهمن امانی سید قربان دردی تیرغم کمال دالی جه عطا 1500 0.0 4 / 7 01:48.190 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 2 تا 28 بهمن امانی سید قربان دردی تیرغم کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 / 9 01:45.490 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 40 بهمن امانی سید قربان دردی تیرغم کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 9 01:05.510 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مبتدی نبرده جلیل مصطفایی قربان دردی تیرغم بهروز پقه 1000 0.0 5 / 7 01:04.360 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مبتدی نبرده سهیل و راحله امانی قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:05.320 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مبتدی نبرده اوستاقلیچ محمد خوجه قربان دردی تیرغم بهروز پقه 1000 0.0 7 / 8 01:08.100 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 0 تا 140 یاسین حاج ارازی محمد اونق علی اونق 1000 0.0 6 / 9 01:05.390 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
از 0 تا 58 یاسین حاج ارازی محمد اونق 1000 0.0 5 / 9 01:04.250 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون- مبتدی یاسین حاج ارازی محمد اونق علی اونق 1000 0.0 7 / 8 01:06.870 -