شاهین19 15 ساله نریان
بچه آهو
آق مارال
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 1,050,000
آق قلا 3 1 2 33.33% 5,200,000
مجموع 6 1 3 16.67% 6,250,000