شاهین19 16 ساله نریان
بچه آهو
آق مارال
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 1,050,000
آق قلا 3 1 2 33.33% 5,200,000
مجموع 6 1 3 16.67% 6,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
بومي-محلي عاشور حاجی محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 10 تا 76 عاشور حاجی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1600 52.0 7 / 12 01:52.060 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
از 20 تا 92 عاشور حاجی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:07.640 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
از 0 تا 34 تاج محمد آرام محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 57.0 3 / 11 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1385/09/30
از 12 تا 40 تاج محمد آرام آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1200 54.0 1 / 10 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
از 0 تا 40 تاج محمد آرام محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 3 / 12 01:12.070 -