یلقوش 15 ساله نریان
طلاقوش
توران
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 1,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 1 0.00% 1,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
آنه حسن توفیقی نژاد بی نام 1600 52.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 52.0 2 / 11 01:05.960 -