سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1385/10/22
احمد روشن ضمیر آنه حسن توفیقی نژاد 1600 52  
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
احمد روشن ضمیر آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 52 2 1:05:96