کاتیا 15 ساله نریان
وات سکرت
تایتان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
عبدالرحمن زارعی محمد خوجملی 1000 50.0 11 / 10 -