سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
حامد موحد عبدالرحمن زارعی محمد خوجملی 1000 50 11