سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد مجید خوجملی بایرام محمد قولاق 1000 50 5 01:00.780
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد حالت محمد قولاق مجید صالح پور 1500 50 9 01:49.360
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد حالت محمد قولاق 1550 50
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد حالت محمد قولاق 1000 50