دالگا 14 ساله مادیان
وات سکرت
الگا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 7 28.57% 34,750,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 2 7 22.22% 34,750,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 30 تا 118 باشگاه درخشش شهرام روان بی نام 1000 0.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
هنديکاپ باشگاه درخشش ادریس قلرعطا بی نام 1000 52.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
هنديکاپ باشگاه درخشش ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 3 / 9 01:00.144 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
از 24 تا 48 باشگاه درخشش ادریس قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 12 01:00.340 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 0 تا 74 باشگاه درخشش ادریس قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 10 00:59.360 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
از 18 تا 54 آرشام روان حکیم بردی اندروا بی نام 1550 0.0 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
از 18 تا 62 آرشام روان حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 54.0 7 / 8 01:04.060 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
از 22 تا 42 آرشام روان حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 54.0 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
از 8 تا 42 آرشام روان حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 52.0 1 / 10 01:00.730 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
از 2 تا 40 آرشام روان حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 51.0 1 / 7 01:00.210 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
از 2 تا 194 آرشام روان حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 50.0 3 / 10 01:00.630 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
از 0 تا 48 آرشام روان حکیم بردی اندروا اسماعیل بدوی زاده 1000 49.0 2 / 11 01:02.840 -