سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
باشگاه درخشش باشگاه درخشش 1000 0
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
باشگاه درخشش ادریس قلرعطا 1000 52
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
باشگاه درخشش ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 3 01:00.144
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
باشگاه درخشش ادریس قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:00.340
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
باشگاه درخشش ادریس قلرعطا فیض الله رجال 1000 0 2 00:59.360
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
آرشام روان حکیم بردی اندروا 1550 0
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
آرشام روان حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 54 7 01:04.060
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
آرشام روان حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 54
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
آرشام روان حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 52 1 01:00.730
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/29
آرشام روان حکیم بردی اندروا خدر زارعی کسلخه 1000 51 1 01:00.210
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/22
آرشام روان حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 50 3 01:00.630
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
آرشام روان حکیم بردی اندروا اسماعیل بدوی زاده 1000 49 2 01:02.840