گل گل آلیا 15 ساله مادیان
لنسکوی
گل آلیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
از 8 تا 28 خدربردی کوچکی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 51.0 12 / 12 -