سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/01/18
خدربردی کوچکی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 51 12