آی سل 15 ساله مادیان
ژنرال
دازمرضیه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 0 0.00% 0