سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
ابراهیم کوچکی کاکا چوری عبدالرحمان مختومی 1000 49 12 1:01:44
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
ابراهیم کوچکی کاکا چوری عبدالخالق ایری 1550 53 3 1:39:38
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
ابراهیم کوچکی کاکا چوری نورمحمد اودک 1000 49 4 0:59:997