سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
ابراهیم کوچکی کاکا چوری عبدالرحمان مختومی 1000 49 12 01:01.440
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
ابراهیم کوچکی کاکا چوری عبدالخالق ایری 1550 53 3 01:39.380
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
ابراهیم کوچکی کاکا چوری نورمحمد اودک 1000 49 4 00:59.997