شایان طلا 15 ساله نریان
بگونیا
شتیلا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 2,250,000
مجموع 3 0 1 0.00% 2,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
کاکا چوری عبدالرحمان مختومی 1000 49.0 12 / 12 01:01.440 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
کاکا چوری عبدالخالق ایری 1550 53.0 3 / 10 01:39.380 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1385/01/25
کاکا چوری نورمحمد اودک 1000 49.0 4 / 10 00:59.997 -