بالتیکا 12 ساله مادیان
سوبیسکی
سلطانه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 4 6 40.00% 78,500,000
تهران 1 1 1 100.00% 14,000,000
مجموع 11 5 7 45.45% 92,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 48 تا 108 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 40 تا 100 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.140 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
از 28 تا 100 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 9 01:37.490 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 00:59.100 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
از 18 تا 48 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 6 01:01.150 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 16 تا 48 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی 1000 0.0 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 20 تا 48 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی 1000 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 22 تا 62 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی 1600 0.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
از 22 تا 62 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی 1550 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 18 تا 64 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 9 00:59.730 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 20 تا 248 مهندس پولاد نیازی باشگاه نیازی احمد پقه 1000 0.0 9 / 10 01:04.720 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 20 تا 100 مهندس پولاد نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 8 01:00.970 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 22 تا 72 مهندس پولاد نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 7 01:02.770 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 10 تا 248 مهدی مشرقی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 6 01:00.880 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 0 تا 56 مهدی مشرقی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 12 01:02.480 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 0 تا 48 مهدی مشرقی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 10 01:03.940 -