دلشاد 15 ساله نریان
طلاقوش
پریچهر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 4,600,000
مجموع 1 1 1 100.00% 4,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
آنه محمد حاجی زاده مجید صالح پور 1000 54.0 1 / 9 01:04.110 -