سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
حاج حال محمد یزدانی آنه محمد حاجی زاده مجید صالح پور 1000 54 1 01:04.110