سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
بهمن گوگ رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 54 4 01:04.880