شادلیق 15 ساله مادیان
اسکای هورس
شادی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/01
رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 54.0 4 / 9 01:04.880 -