سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
مرحوم دگیش باستان عطانوبری نوریقدی یلقی رضا کریمی 1000 49 7 01:17.510