جهان گلستان 14 ساله مادیان
سمند
کسلخه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
نوریقدی یلقی رضا کریمی 1000 49.0 7 / 11 01:17.510 -