سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/08
حاجی قاریقدی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی 1500 51 6 1:52:47