دوئل امپرس 14 ساله مادیان
امپرورجونز
کلمبیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 8,000,000
تهران 5 1 3 20.00% 15,000,000
مجموع 7 2 4 28.57% 23,000,000