دوئل امپرس 15 ساله مادیان
امپرورجونز
کلمبیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 8,000,000
تهران 5 1 3 20.00% 15,000,000
مجموع 7 2 4 28.57% 23,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
هنديکاپ خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی 1000 53.0 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
از 0 تا 60 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 8 01:03.771 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
از 0 تا 36 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 8 01:01.760 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/14
از 22 تا 194 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
از 22 تا 194 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1385/06/31
از 18 تا 62 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 56.0 6 / 8 01:03.680 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1385/06/10
از 22 تا 42 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 55.0 3 / 6 01:02.630 -
هفته اول تابستانه - تهران
1385/04/23
از 14 تا 42 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 49.0 1 / 5 01:02.870 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1385/03/12
از 8 تا 42 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی عبدالرحمان مختومی 1000 49.0 6 / 10 01:02.180 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1385/02/15
از 0 تا 26 خسرو دریانی نصرت ا... خوجملی عبدالخالق چپرلی 1000 49.0 1 / 12 01:02.290 -